2008

Spinnel-Annas Släktförening
Årsmöte 2009-03 -15.

Västerslättskyrkan Umeå.

 

 

Verksamhetsberättelse för 2008

Styrelsen har under året haft två möten. Likt de senaste åren hade föreningen en grill- och aktivitetsdag vid Gamm-Degersjön, Fidodalen. Vidare har föreningen deltagit vid Julmarknaden i Vindeln.

Det löpande arbetet med släktregistret har fortsatt och släkten har informerats via sommar- och julbrev om aktuella läget för föreningen, som har närmare 200 medlemmar.

 

Intresset för Canadaresan har varit stort, dock har ganska få vågat anmäla sig, för närvarande bara 22 personer. De förhandlingar som förts med reseföretagen har baserats på ca 50 personer, så de nya förutsättningarna innebär nya förhandlingar. Det framkommer att det finansiella läget och kronkursen är bidragande orsaker till tveksamheten att anmäla sig för resan.

Reselotterna har dock varit en framgång.

Dale Malmgren har öppnat en hemsida i Canada, ”www.spinnel-anna.ca”, där man kan lära om förberedelserna inför släktträffen.

 

Styrelsen har under året bestått av Lennart Stensson, Jan-Åke Karlsson, Bertil Brånin, Karl-Johan Markström, Håkan Gustafsson, Per-Anders Åström, Otilia Johansson, Malin Eriksson och Jenny Johansson.

 

Föredragningslista

 

§1                  Årsmötet öppnas

§2                  Val av ordförande för mötet

§3                  val av sekreterare

§4                  Val av två justeringsmän

§5                  Föredragning av verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse

§6                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§7                  Målsättning för 2009.

§8                  Medlemsavgift för 2010

§9                  Val av fem styrelseledamöter för 2 år

§10                Val av revisorer.

§11                Val av valberedning.

§12                Övriga frågor

§13                Mötet avslutas

Lämna ett svar