2006

Spinnel-Annas Släktförening  Umeå 2007-03-15

Verksamhetsberättelse 2006

Styrelsen har under året haft 3 möten. Föreningen hade också en välbesökt aktivitetsdag vid Gammdegersjön i juli med utdelning av Spinnel-Anna kepsar till de närvarande. Föreningen har vidare genom Jan-Åke och Karl-Johan deltagit i en julmarknad i Vindeln. Sommarbrev och julbrev med några bilder har skickats ut till de ca 160 föreningsmedlemmarna. Uppdateringen av släktregistret går mycket långsamt då mycket få kompletterande uppgifter kommit in till webbmastern Per-Anders.

Vidare har styrelsen börjat upparbeta kontakterna för en ev. Amerikaresa 2010. Styrelsen har påbörjat en insamling av äldre förenings- och styrelsematerial för överföring till folkrörelsearkivet.

Föreningens ekonomi redovisas separat.

Släktbok och DVD finns att köpa på Elkedjan i Umeå. Hemsidan är också aktiv för inlägg av text och bilder från olika släktaktiviteter och annat som händer i släkten.

Styrelsen har under året bestått av

Bertil Brånin t.f Ordförande
Karl Markström Sekreterare
Jan-Åke Karlsson Kassör
Per-Anders Åström Webmaster
Roland Eriksson
Håkan Gustafsson
Ottilia Johansson
Lennart Stensson
Daniel Tjärnström
Birgitta Wilhelmsson

För styrelsen

Bertil Brånin

Årsmöte 18 mars 2007  kl 13:00

Start med visning av VK på Västerslätt. Därefter fika och årsmöte i Västerslättskyrkans lokaler.

§ 1   Årsmötet öppnas
§ 2   Val av ordförande för mötet
§ 3   Val av sekreterare
§ 4   Val av två justerare
§ 5   Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse
§ 6   Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 7   Mål och inriktning av 2007
§ 8   Medlemsavgift för 2007
§ 9   Val av styrelseledamöter för 2 år
§ 10 Val av revisorer
§ 11 Val av valberedning
§ 12 Övriga frågor
§ 13 Mötet avslutas

Lämna ett svar