Årsmöte 2011

Styrelsemöte Spinnel-Anna Släktförening

Datum och tid:

2011-03-20

Närvarande

Lennart Stensson Jan-Åke Karlsson Karl-Johan Markström
Per-Anders Åström Björn Kjellsson Jenny Mozgovoy
     
     

§ 1 Mötets öppnande

Lennart hälsade alla välkomna och förklarade det mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande

Mötet beslutade att

välja  Lennart Stensson till mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

Mötet beslutade att

välja  Per-Anders Åström till mötessekreterare

§ 4 Val av person att justera protokollet

Mötet beslutade att

välja  Karl-Johan Markström att justera protokollet

§ 5 Val av årets styrelse

Mötet beslutade att konstituera styrelsen enligt följande

välja Jenny Mozgovoy till ordförande

välja  Jan-Åke Karlsson till kassör

välja  Per-Anders Åström till sekreterare

välja  Lennart Stensson till vice ordförande

välja Karl-Johan Markström  till ledamot

välja  Björn Kjellsson till ledamot

välja  Bertil Brånin till ledamot

välja  Håkan Gustafsson till ledamot

välja  Malin Eriksson till ledamot

välja Ove Persson till revisor

§ 6 Övriga frågor

Vi tittade på stadgarna och gick igenom att Ordförande och Kassör ska bilda egen firma. Sekreteraren får på sin lott att skaffa fram personuppgifter till bank för detta. Vi kollade även på om vi ska vara med på Nolia i år eller nästa gång 2013. Samt att vi skulle vara i Vindel-Ånästet eller i Hällnäs. Samt om Släktträffen 2015 ska flyttas till 2014 på grund av kulturhuvudstadsåret.

 

§ 7 Mötets avslutande

 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per-Anders Åström

Vid protokollet

Karl-Johan Markström

Justerare

Lämna ett svar